Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Naujienos

Kviečiame mokyklos darbuotojus, mokinių tėvelius, buvusius dirbančius mokinius, socialinius partnerius ir kitus Lietuvos gyventojus, paremti Kelmės „Aukuro“ pagrindinę mokyklą, skiriant 1,2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Plačiau.Tėvelių dėmesiui!

Įsakymas dėl 1-10 klasių ugdymo proceso organizavimo karantino metu:

Įsakymas:

Įsakymas dėl kriterijų ir tvarkos pagal kurią 1-10 klasių mokiniai gali būti ugdomi nuotoliniu būdu mokykloje patvirtinimo:

Įsakymas:

Kriterijai ir tvarka:


„Šviesa“ ir „EDUKA klasė“ jungiasi prie iniciatyvos „Padėsim prisijungti“. Šio projekto pagrindinis tikslas yra padėti vaikams ir tėvams spręsti techninius nuotolinio mokslo iššūkius. Taigi mūsų savanorių komanda taip pat padės atsakyti ir pakonsultuos dėl prisijungimų prie nuotolinio mokymosi platformų. „Padėsim prisijungti“ iniciatyvos savanorius moksleiviai pasiekti gali paskambinę nemokamu numeriu 8 677 22222.

Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas PIRLS: 2021 m. kovo 9 d. – balandžio 30 d. Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 4b klasės mokiniai (atranką vykdė NŠA) dalyvaus Tarptautiniame skaitymo gebėjimų tyrime PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).

Plačiau...

PIRLS lankstinukas.

PIRLS mokyklai ir mokytojams.

PIRLS tėvams/globėjams


Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos bendruomenė džiaugiasi 2018 metais pradėtais labai svarbiais mokyklos pastato vidaus modernizavimo darbais. Plačiau.Mūsų mokykloje pagalbos centras „Mokinys- mokiniui“ 5-10 klasėms veikia nuo 2020 metų rugsėjo mėnesio. Šis centras įkurtas tam, kad mokinys galėtų individualiai konsultuoti(s) pagal sudarytą grafiką mokykloje ar nuotoliniu būdu. Mokiniai, pasiskirstę pagal gebėjimus, teikia pagalbą mokantis vieno ar kito dalyko. Pasak centro kuratorės mokytojos Sigitos Rukaitės-Kalytienės, į veiklą įsitraukė 16 mokinių konsultantų. Konsultacijos vyksta pagal poreikį – savanoriškos, privalomos ar nuotolinės. Paskelbus karantiną, daugiausia įvyko nuotolinių konsultacijų, vidutiniškai po 3-4 konsultacijas per savaitę. Aktyviausi 8a, 7a klasių mokiniai, o daugiausia konsultacijų suteikė 8 b klasės mokinė Aina ir dešimtokė Monika. Iš apklausos, vykusios elektroniniame dienyne kovo mėnesį, aiškėja, kad mokiniai konsultantai padeda atlikti namų darbus, padeda pasiruošti atsiskaitomiesiems darbams. 71 proc. mokinių patinka toks mokymosi būdas, nes mokymasis neformalioje ir neįpareigojančioje aplinkoje daro teigiamą įtaką pasiekimams, atsakomybės, savarankiškumo ugdymui. Net 88 procentai mokinių teigia tapę savarankiškesni. Daugumos mokinių rezultatai ženkliai ar iš dalies pagerėjo. Anot mokinių, tai puikus būdas patiems mokytis ir mokytis mokyti kitus. /Informaciją paruošė mokytoja D.Ramanauskienė pagal mokytojos S.Rukaitės-Kalytienės pagalbos centro veiklos tarpinę ataskaitą mokytojų tarybos posėdyje balandžio 1 d./

Kovo 31 d. vyko mokyklinis pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Ir žodžiai turi sparnus“, kuriame dalyvavo 16 mokinių. Konkurso dalyvių gebėjimą deklamuoti aiškiai, natūraliai, įtaigiu žodžiu, mintimi ir emocija veikti klausytojus, sceninę laikyseną ir kalbos taisyklingumą vertino komisijos nariai Ieva Siliūnė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Jurgita Leščauskienė, bibliotekos vedėja, ir Danutė Venckutė, logopedė.

Rajoniniame meninio skaitymo konkurse „Ir žodžiai turi sparnus“ mokyklai atstovaus Rojus Petraitis (1a), Mingailė Makauskaitė (2a), Vilmantas Zviega (3b), Smiltė Ažerskytė (4a). Visiems skaitovams įteiktos padėkos už dalyvavimą konkurse, o laimėtojai apdovanoti diplomais ir organizatorių prizais – pripučiamais kamuoliais–gaubliais.

2a kl. mok. Mingailė Makauskaitė deleguota į respublikinį skaitovų konkursą „Gimtinės spalvos“. Šį konkursą nuotoliniu būdu Zoom platformoje 2021 m. balandžio 16 d. organizuoja Kauno r. Šlienavos pagrindinė mokykla. /Ieva Siliūnė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui/.

Dėkojame renginio organizatorėms pradinių klasių mokytojoms metodininkėms Jūratei Laurutienei ir Aldonai Baškienei už puikias emocijas, o mokinius ruošusioms pradinių klasių mokytojoms už meninio žodžio suvokimo ir raiškos ugdymą, atminties, estetikos ir sceninės laikysenos lavinimą.Kovo 10 dieną 5-10 klasių mokiniai klasės valandėlių metu aptarė Kovo 11-osios svarbą ir istorinę reikšmę, prisiminė nuveiktus darbus ir svarbiausius kelius į laisvę. Mokyklos lituanistės V.Balabonienė, A.Vaitkevičienė ir D.Ramanauskienė organizavo lietuvių kalbos viktoriną „ Žodis žodį veja“. Ši viktorina skirta Kovo 11-ajai paminėti. 5b, 6a ir 7b klasės mokiniai sužinojo daug įdomybių apie kalbą-prisiminė tarmes, išsiaiškino retai vartojamų žemaitiškų žodžių reikšmes, aptarė kalbininko J.Jablonskio nuopelnus bendrinei kalbai, minė mįsles, kūrė patarles ir priežodžius, prisiminė taisyklingą rašybą...Taigi klausimai iš įvairių sričių įrodė, kad mūsų gimtoji kalba ne tik sunki, bet ir įdomi. /Mokytoja D.Ramanauskienė/.

Kovo 10 d. vyko vaizdo susitikimai su pradinių klasių mokinių paralelinėmis klasėmis. Vaizdo susitikimai skirti 2020-2021 m. m. I-ojo pusmečio mokinių mokymosi pasiekimų aptarimui ir Kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Nuotoliniuose susitikimuose dalyvavo mokyklos direktorė Asta Zavadskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ieva Siliūnė, mokyklos mokinių prezidentė Aina Ralytė, mokyklos bibliotekos vedėja Jurgita Leščauskienė, choreografijos mokytoja Jovita Žakarienė.

Mokyklos direktorė sveikino mokinius su sėkmingais I-ojo pusmečio pasiekimais ir Kovo 11-ąja linkėdama būti atsakingais Lietuvos piliečiais ir puikiais mokiniais. Pradinių klasių kuratorė Ieva Siliūnė džiaugėsi mokinių aktyvumu dalyvaujant ne tik Kelmės rajono organizuojamuose konkursuose, akcijoje, parodose, bet ir visoje Lietuvoje net ir nuotolinio mokymo(si) metu. Mokyklos mokinių prezidentė Aina Ralytė linkėjo kantrybės ir pakantumo vienas kitam šiuo neįprastu metu, bibliotekos vedėja Jurgita Leščauskienė dėkojo už aktyvų dalyvavimą akcijoje „Knygų Kalėdos“ ir pristatė naujas knygas, esančias bibliotekoje, o choreografijos mokytoja Jovita Žakarienė kvietė visus iš visos širdies pašokti.

Pirmųjų klasių mokiniai Barbora Valutytė (1a kl.) deklamavo V. Palčinskaitės eilėraštį „Nesipykim“, o Ugnė Šimkutė (1b) – V. Nemunėlio „Mano Vytis ir trispalvė“.

2a klasės mokinys Ignas Jokubynas deklamavo A.Matučio eilėraštį „Aš tavo gimtinė“ , o 2b klasės mokinė Rusnė Stonytė – V. Nemunėlio „Mano Vytis ir trispalvė“.

Trečiokai buvo paruošę trumpą programėlę, kurios metu girdėjome Vilmanto Zviegos (3b) ir Emos Rimkutės (3b kl.) deklamuojamus eilėraščius, Smiltės Kalytytės (3a kl.) pianinu atliekamą kūrinį „Suktinis“, o Karolis Jucevičius (3a kl.) priminė Kovo 11-osios svarbą ir reikšmę Lietuvos istorijoje.

4a klasės mokiniai pristatė populiariausią klasės mokinių skaitomą knygą Jeff Kinney „Nevykėlio dienoraštis“, 4b klasės mokinys Dovydas Daukša deklamavo Maironio eilėraštį „Kur bėga Šešupė“. Linkėdami gražios Kovo 11-osios ir dar sėkmingesnio II-ojo pusmečio susitikimų dalyviai įsiamžino nuotraukose./Ieva Siliūnė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui/.
Visą vasario mėnesį vyko švietėjiškos savaitės „Man rūpi“ renginiai. Pradinių klasių mokytojai ir vyresniųjų klasių auklėtojai organizavo tėvų susirinkimus per Zoom I pusmečio pažangumo ir lankomumo rezultatams aptarti. Individualių pokalbių metu tėveliai su dalykų mokytojais ieškojo būdų, kaip padėti vaikui saugiai ir efektyviai mokytis internete, mokytojai priminė, kaip svarbu ne tik naudojamų skaitmeninių įrankių saugumas, bet ir mokėjimas saugoti save virtualioje erdvėje, aptarė kitas aktualias nuotolinio mokymosi problemas.

Vasario 11 d. vakarą su mokyklos mokytojais ir tėveliais ZOOM platformoje susitiko lektorius, pozityvios tėvystės konsultantas, psichologas, praktikuojantis psichoterapeutas Vaidas Arvasevičius. Pokalbio tema „Saugi aplinka unikaliai vaiko asmenybei vystytis“. Lektorius aptarė tėvų ir mokytojų įtaką kuriant vaiko ateitį, akcentavo, kad net 90 procentų sėkmės lemia darbas, pastangos, ieškojo sąsajų tarp pagarbos, pareigos ir atsakomybės. Svečias kalbėjo apie charakterio bruožų įtaką gyvenimo kokybei, pateikė konkrečių pavyzdžių apie padrąsinimų, pagyrimų ir įvertinimų svarbą . Atsakydamas į tėvų užduotus klausimus, paaiškino, kaip veikia išmoktas bejėgiškumas, aptarė savivertės tipus, priminė, kaip svarbu savivertę stiprinti, ragino mokyti vaikus savikontrolės ir patiems suaugusiems savo elgesį kontroliuoti. Švietimo konsultantas V.Arvasevičius šio susitikimo metu atskleidė neįtikėtinus vaikų augimo aspektus, kurie gali ir nustebinti, ir sukrėsti.

Vasario 25 d. - kovo 3 d. direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ieva Siliūnė (1-4 kl.) ir Vidimantas Parnarauskas (5-10 kl.) vykdė vaizdo susitikimus su klasių tėvų komitetų pirmininkais. Pokalbių tikslas - išsiaiškinti mokyklos / klasės sėkmes, problemas siekiant kokybiškesnio ugdymo ir glaudesnio bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais. Pokalbių metu kuruojantys vadovai ir tėvų komitetų pirmininkai diskutavo apie nuotolinio mokymo įgyvendinimą mokykloje, neformaliojo švietimo veiklų pasiūlą, teikiamos informacijos pakankamumą, klasės sėkmes ir tobulintinus aspektus./Mokytoja D.Ramanauskienė/.

Vasario mėnesį Kelmės rajono ugdymo įstaigų 1-4 klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti Kelmės raj. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotame konkurse “Kariesiuko kelionė dantukų šalyje“. Mokiniai piešė, lipdė, kūrė ketureilius ir komiksus apie savo gražias šypsenas, dantukus. Mūsų mokyklą atstovavo 3a, 3b ir 2 b klasės mokiniai. 3a klasės mokinys Giedrius Valčiukas tapo trečios vietos laimėtoju, kurio piešinys surinko daugiausiai “PATINKA”, o 2b klasės mokinys, Dovydas Klimas, buvo paskelbtas geriausio ketureilio kūrėju. Mokiniai buvo apdovanoti Kelmės raj. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro dovanėlėmis. Sveikiname dalyvius ir nugalėtojus! /Sveikatos priežiūros specialistė Rita Stonienė/.

Vasario 16-oji -Lietuvos valstybės atkūrimo diena, laisvos Lietuvos gimtadienis. Ši diena mūsų širdis pripildo džiugesio ir pasididžiavimo savo Tėvyne. Šiemet šiai dienai ruošėmės gana ilgai ir išradingai. Kūrybiškumo nepritrūko- vieni piešė, šoko, kiti eilėraščius kūrė, sniego trispalves gamino, net sveikinimus Lietuvos žmonėms nufilmavo. Visus darbus, skirtus Vasario 16-ajai, į vieną šventinį sveikinimo filmą sujungė mokytoja Jovita Žakarienė. Tegul geltona, žalia, raudona spalvos, kurios atspindi Lietuvos laisvę, įkvepia prasmingiems kasdieniams darbams, suteikia tvirtybės ir tikėjimo vieni kitais. /Mokytoja D.Ramanauskienė/Šiemet tą pačią dieną šventėme Vasario 16-ąją ir Užgavėnes. Mokyklos mokiniai šia proga ne tik kūrė posmus Lietuvai, darė koliažus, bet ir įsikūnijo į Užgavėnių persirengėlius. Mokyklos Facebook'o paskyroje galima pažiūrėti visas nuotraukas, ne tik pasidžiaugti kaukėmis, blynais, bet ir išrinkti gražiausią, įdomiausią kaukę, personažą ir gardžiausiai atrodantį patiekalą. Visą savaitę dar galima balsuoti, nes nugalėtojų laukia saldūs prizai! /Būrelio „Senolių šventės ir žygiai “ vadovė A. Vaitkevičienė/.